Informácie k delegácii rozhodcov na ECA MEJ + U23, Krakov 2015

Infomácia od organizátorov
Nominácia

Výťah informácií o delegovaní rozhodcov zo smerníc o pretekaní a smerníc o rozhodovaní platných pre rok 2015

 • MEDZINÁRODNÉ PRETEKY MIMO SLOVENSKA
  (Majstrovstvá sveta, Majstrovstvá Európy, Svetový pohár)Na medzinárodné preteky mimo Slovenska rozhodcov deleguje slalomová komisia ICF alebo technický delegát ECA pre vodný slalom.
 • MEDZINÁRODNÉ PRETEKY NA SLOVENSKU BEZ ŠTÁTNEJ DOTÁCIE
  (Young & Danubia Cup)Na samostatných medzinárodných pretekoch je organizátor povinný uhradiť minimálne 10 rozhodcov z iných regiónov.
 • NOMINAČNÉ A MAJSTROVSKÉ PRETEKY V SLALOME
  (MTS v L. Mikuláši  – 1. a 2. nominačné preteky, MSR a 3. a 4. SLP v Čunove – 3. a 4.nominačné preteky)
  Na nominačné preteky organizované SZKDV na Slovensku v roku 2015 budú rozhodcovia menovite delegovaní VV SZKDV na základe návrhu generálneho sekretára SZKDV a to v celkovom počte 25 a 5 náhradníkov. Menovitá delegácia rozhodcov je k dispozícii na stiahnutie na podstránke súťažná komisia >> smernice a dokumenty
 • OSTATNÉ VYBRANÉ PRETEKY
  Na ostatné vybrané preteky SZKDV (SLP, SLP žiakov a M-SR žiakov) sú kluby povinné dodať rozhodcov, ktorí budú hradení z prostriedkov SZKDV podľa rozpočtu jednotlivých pretekov:Klub / SLPž / M-SRž / SLP
  DUŽA 1 1 2
  KTKLM 4 4 5
  KVSKV 1 1 1
  SOKŽA – – –
  ŠKPBA 2 2 3
  ŠKPDK 2 2 2
  TUZV 2 2 3
  UKBA 1 1 2
  UVLKO 1 1 1
  ŽKVŽA 2 2 3
  Spolu 16 16 22. K týmto rozhodcom ďalej patria: HR, ZHR, RP, dozor SZKDV pokiaľ je určený a dvaja časomerači, pokiaľ je na pretekoch použité el. meranie zo SZKDV. V prípade, že usporiadateľ požiada o elektronické spracovanie výsledkov bude časomeračský tím doplnený o jedného člena. Títo rozhodcovia dostanú náhrady – cestovné a stravné podľa Zákona o cest. náhradách a odmeny podľa tabuľky Smerníc pre rozhodcov SZKDV na rok 2015. Toto ustanovenie platí aj pre verejné preteky, ktoré sú súčasťou SLP žiakov alebo majstrovských pretekov.V prípade nedodania rozhodcov je klub povinný zaplatiť SZKDV pokutu vo výške 50,- Eur za každý deň a každého nedodaného rozhodcu.Klub, ktorý nemôže na preteky dodať rozhodcu, môže požiadať iný klub o dodanie rozhodcu a musí o tom informovať organizátora najneskôr do porady vedúcich družstiev.
  Všetky kluby sú povinné v prihláške na preteky uviesť, koľko rozhodcov na preteky dodajú. Ak organizátor zistí, že počet rozhodcov bude nedostatočný, je povinný ich zabezpečiť. Minimálny počet rozhodcov:
  • pre vybrané preteky SLP slalom 22, zjazd 6, šprint 6
  • pre preteky SLP žiakov slalom 16, zjazd 5, šprint 5
  • pre preteky M-SR žiakov slalom 16
  • pre ostatné preteky slalom 12, zjazd 4, šprint 4
 • SAMOSTATNÉ PRETEKY V ZJAZDE A ŠPRINTE
  Pri samostatných pretekoch SLP v zjazde a šprinte (Zvolen a L. Mikuláš) budú rozhodcovia delegovaní nasledovne: HR, ZHR, 6 z oddielov: UKBA – 2, ŠKPDK – 1, DUŽA – 1, TUZV – 1, ŠKPBA – 1, v prípade el. merania SZKDV – 2 časomerači. Títo rozhodcovia dostanú náhrady – cestovné a stravné podľa Zákona o cest. náhradách a odmeny podľa tabuľky Smerníc pre rozhodcov SZKDV na rok 2015.

 

Preteky

Slovak Open, M-SR dospelých

12.09.2020 - 13.09.2020

National Cup

26.09.2020 - 27.09.2020

National Cup

10.10.2020 - 11.10.2020

Žilinské slalomy, 7.-8.SLP v slalome

18.05.2019 - 19.05.2019

Securiton cup žiakov, 1. kolo

24.05.2019 - 25.05.2019

2. SP slalom

21.06.2019 - 23.06.2019

23. Young Danubia Cup

29.06.2019 - 30.06.2019

ME U23 a MEJ v slalome

04.07.2019 - 07.07.2019

Securiton Cup žiakov, 2. kolo

12.07.2019 - 13.07.2019

Slovak Open 2019

09.08.2019 - 11.08.2019

M BA žiakov

13.09.2019 - 14.09.2019

Dunajský zjazd a maratón

27.09.2019 - 29.09.2019

Žilinské zjazdy

21.03.2020 - 21.03.2020